Kwasuka Sukela

2016
66 x 47 cm
Cloth, hair, salt, and wood